Disclaimer

Over deze website

www.harrybannink.info is de officiële website over Harry Bannink. Deze website is eigendom van de Erven Harry Bannink en wordt door de Erven Harry Bannink beheerd. Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Aansprakelijkheid

De Erven Harry Bannink betrachten de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van de op deze website verstrekte informatie, maar kunnen niet garanderen dat deze informatie altijd juist, volledig en actueel is. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De Erven Harry Bannink kunnen niet garanderen dat de website altijd foutloos en ononderbroken zal functioneren. De Erven Harry Bannink aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade en/of enig ander gevolg, direct of indirect, voortvloeiend uit het gebruik van deze website en de daarop aangeboden informatie.

Intellectuele eigendom

Alle op deze website aangeboden informatie, waaronder maar niet beperkt tot teksten, muzieknotaties, audiobestanden, foto’s, illustraties en databases, wordt beschermd door het auteursrecht en/of enig ander intellectuele eigendomsrecht. Niets van deze website mag op enigerlei wijze worden verveelvoudigd, bewerkt, ter beschikking gesteld van derden of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Erven Harry Bannink.

De merknaam Harry Bannink® wordt beschermd door het merkenrecht.

Websites van derden

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De Erven Harry Bannink hebben geen zeggenschap over de inhoud, beschikbaarheid en/of het functioneren van die betreffende websites. Het gebruik van (de informatie op) de betreffende websites is voor eigen risico van de gebruiker. De Erven Harry Bannink aanvaarden dienaangaande geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid.

Verwijzingen naar publicaties

Deze website bevat informatie over online publicaties en publicaties in gedrukte vorm van onder meer de muzieknotatie van muziekwerken van Harry Bannink. De Erven Harry Bannink hebben geen zeggenschap over de beschikbaarheid van de betreffende publicaties en/of het functioneren van de betreffende websites. De verwijzingen naar online publicaties betreffen de enige websites waarop met toestemming van de Erven Harry Bannink muzieknotatie van muziekwerken van Harry Bannink wordt aangeboden. De Erven Harry Bannink kunnen niet garanderen dat bedoelde publicaties, al dan niet muzieknotatie bevattend, altijd foutloos zijn. De Erven Harry Bannink aanvaarden dienaangaande geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid.

Privacy

De Erven Harry Bannink garanderen dat zij de grootst mogelijke vertrouwelijkheid zullen betrachten bij het verwerken en opslaan van door gebruikers verstrekte persoonsgegevens. De Erven Harry Bannink zullen persoonsgegevens uitsluitend gebruiken ten behoeve van het doel waartoe de gebruiker zijn of haar persoonsgegevens heeft verstrekt middels het contactformulier op deze website, te weten de afhandeling van een licentieaanvraag of een algemeen verzoek om informatie. De Erven Harry Bannink zullen persoonsgegevens niet ter beschikking stellen van derden, tenzij dit voor de afhandeling van de aanvraag noodzakelijk is, dan wel de Erven Harry Bannink daartoe verplicht zijn op grond van de wet.

De Erven Harry Bannink zijn niet verantwoordelijk voor en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het privacybeleid op websites van derden die door middel van hyperlinks aan deze website zijn verbonden.

Cookiebeleid

Programma’s op deze website maken mogelijk gebruik van cookies, kleine bestanden die (tijdelijk) bij u op de computer worden opgeslagen, deels voor beveiligingsdoeleinden, deels om (bij terugkeer op deze website) het gebruik van de website vergemakkelijken.

Daarnaast maakt deze website gebruik van Google Analytics om het gebruik van deze site door de bezoekers te monitoren. De door Google Analytics verzamelde gegevens zijn niet terug te voeren tot individuele personen en worden uitsluitend gebruikt om de informatievoorziening op deze site te optimaliseren.

U kunt de toepassing van cookies uitschakelen middels de instellingen van uw internetbrowser.

De Erven Harry Bannink zijn niet verantwoordelijk voor en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het cookiebeleid op websites van derden die door middel van hyperlinks aan deze website zijn verbonden.

Wijzigingen

De Erven Harry Bannink behouden zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere aankondiging wijzigingen aan te brengen aan de inhoud en het functioneren van deze website, alsmede aan de inhoud van deze disclaimer. De Erven Harry Bannink raden gebruikers van deze website aan om de inhoud van de website, alsmede van deze disclaimer, periodiek op wijzigingen te controleren. De Erven Harry Bannink streven ernaar de website zo veel mogelijk actueel te houden, maar zijn daartoe niet verplicht. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de op dat moment van kracht zijnde, eventueel gewijzigde disclaimer.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.